erasmusplus2idryma2

 IMG 094dbd21e6fc95436a842147b2eb6869 V

Ο Society in Progress σχεδίασε και υλοποίησε το πρόγραμμα ERASMUS (YOUTH)KA153 με τίτλο "Feel Free 2 Speak" το οποίο διαπραγματεύτηκε το ζήτημα της βίας, της παρενόχλησης και της κακοποίησης νέων, στο χώρο της εκπαίδευσης, εργασίας, πολιτισμού, συζητώντας επίσης το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και τις υπηρεσίες συμβουλευτκής-στήριξης. Για το λόγο αυτό σχεδίασε και υλοποίησε ένα περιεκτικό και λεπτομερές ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων  ώστε να εκπληρωθεί ο σκοπός και να επιτευχθούν οι επιμέρους στόχοι. Πιο συγκεκριμένα,  (Ι) αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες  που προσφέρονται από συνεργατικές, διερευνητικές, διαθεματικές και βιωματικές μεθόδους (ΙΙ) χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες μέθοδοι, πρακτικές, διαδικασίες και εργαλεία, (ΙΙΙ) συμμετείχαν νέοι ΑμεΑ (ΙV) οι δράσεις και τα υλικά ήταν φιλικά προς το περιβάλλον, (V) όλες τις φάσεις εξέλιξης του προγράμματος υποστηρίχθηκαν από την τεχνολογία. Για όλα τα παραπάνω θεωρούμαι ότι τα αποτελέσματα του έργου έπρεπε να διαδοθούν. 

Πολλαπλά και πολύτιμα τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι οργανισμοί και οι εκπρόσωποι τους μέσα από τις επισκέψεις, παρατήρηση, διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και τεχνικές brainstorming, αναστοχασμούς, θεατρικές αναπαραστάσεις, εργαστήρια, προσομοιώσεις, πολιτιστικούς περιπάτους και λοιπές δραστηριότητες:

* απέκτησαν εικόνα για την επικρατούσα κατάσταση στη χώρα του κάθε συμμετέχοντα οργανισμού στους τομείς της εκπαίδευσης, της τέχνης, του εργασιακού, και αναγνώρισαν ομοιότητες και διαφορές ,

* έμαθαν να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο και να προβαίνουν σε διαδικασίες πρόληψης και αναφοράς-καταγγελίας,

* είχαν προσωπική επαφή και συζήτησαν με πρόσωπα από το χώρο της εκπαίδευσης και της τέχνης και έμαθαν από τις προσωπικές τους εμπειρίες τις οποίες οι προσκεκλημένοι διηγήθηκαν,

*καλλιέργησαν αξίες ζωής όπως: αλληλεγγύη, αποδοχή της διαφορετικότητας, εθελοντισμός, κοινωνική δικαιοσύνη και ΚΥΡΙΩΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ της ζωής, της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ατόμου

*ενισχύθηκε η Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα και έμαθαν πως να δρουν σαν πολλαπλασιαστές της αποκτηθείσας γνώσης, και πως να υποστηρίξουν την αναγνωρισιμότητα και τη διεθνοποίηση του οργανισμού τους, κλπ

Ευχαριστούμε: 

---τον Εθνικό Φορέα διαχείρισης προγραμμάτων ERASMUS/YOUTH ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για την ευκαιρία που μας έδωσε να πραγματοποιήσουμε ένα πρόγραμμα με τόσο ενδιαφέρον θέμα,

--- Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) για την παραχώρηση της αίθουσας για την πραγματοποίηση της ημερίδας διάχυσης του έργου, 

---το 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου για τη φιλοξενία και την άψογη συνεργασία, 

---την ομάδα τέχνης Ονειροδίαιτοι και του συγγραφέα κ. Γαννωτή, γιατί η παρουσία τους εμπλούτισε  ποικιλόμορφα κάθε δράση του προγράμματος, 

---Την κ. Ράπτη για την παρουσίαση της Καμπάνιας "Ένα στα Πέντε",

---Το Παρατηρητήριο Βίας (κ. Βεντήρη)

---το Μουσείο Σχολικής Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης για τη σημαντική συνεισφορά του στο πρόγραμμα, 

---το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Παιδιού για την παρουσίαση του Διατομεακού συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών (CAN-MDS),

---τη Σχεδία και το Μύρτιλο που μας φιλοξένησαν στο χώρο τους. 

 


 

Society in Progress designed and implemented the ERASMUS (YOUTH) KA153 project entitled "Feel Free 2 Speak" which addressed the issue of violence, harassment and abuse of young people, in education, work, culture, discussing also the issue of domestic violence and counselling-support services. For this reason, a comprehensive and detailed daily programme of activities was designed and implemented in order to fulfil the purpose and achieve individual objectives. In particular, (I) the possibilities offered by cooperative, exploratory, interdisciplinary and experiential methods were exploited (II) innovative methods, practices, procedures and tools were used (III) young people with disabilities were involved (IV) the activities and materials were environmentally friendly (V) all phases of the development of the programme were supported by technology. For all of the above, it was considered that the results of the project needed to be disseminated.
Multiple and valuable learning outcomes resulted from participation in the project. The organisations and their representatives through the visits, observation, dialogue, exchange of views and brainstorming techniques, reflections, theatre performances, workshops, simulations, cultural walks and other activities:

* gained insight into the prevailing situation in the country of each participating organisation in the fields of education, art, workplace, and identified similarities and differences,
* learned to recognise risk and to undertake prevention and reporting procedures,
* had personal contact and discussions with persons from the fields of education and art and learned from their personal experiences which the guests recounted,
* cultivated life values such as: solidarity, acceptance of diversity, volunteerism, social justice, and FOCUS on respect for life, personality and dignity of the individual,
* strengthened their European identity and learned how to act as multipliers of the knowledge acquired, and how to support the visibility and internationalisation of their organisation, etc.

We are thankful for their contribution:
---The National Agency for ERASMUS/YOUTH,  INEDIVIM, for the opportunity to carry out a project with such an interesting topic,
--- The Organization for Culture, Sports and Youth of the Municipality of Athens (OPANDA) for providing the room for the dissemination workshop,
 ---the 1st Gymnasium of Koropi for the hospitality and the excellent cooperation, ---the art group Dreamers and the author Mr. Gannoti, because their presence enriched each activity of the project in a variety of ways,
---Mrs. Rapti for the presentation of the "One in Five" Campaign,---The Violence Observatory (Mrs. Ventiri)
---The Museum of School Life and Education for its important contribution to the programme,
---The Institute of Child Mental Health for the presentation of the Cross-sectoral system of epidemiological surveillance of child abuse and neglect (CAN-MDS),
---The Schedia and Myrtle for hosting us at their premises.

 

 

 

facebook button

Who's Online

We have 8 guests and no members online

eeeknews